ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ANTALYA ARMA KOLEJİ

Ölçme - Değerlendİrme

Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme-değerlendirme aracı kullanılır. Öğrenci çalışmaları sürekli olarak takip edilir, gözlemlenir. Ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla öğrenme sürecinin her aşaması takip edilir. Ön değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bunun yanısıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi, giriş-çıkış kartları, beyin fırtınası, akıl haritaları, sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme araçları ve stratejileriyle değerlendirilir. Okul, öğrencilerin öğrenmelerini ölçerek onların daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmaya, öğrencilerin öğrenme durumu hakkında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bilgi vermeye ve müfredatı geliştirmeye çalışır. Ölçme-değerlendirmeden elde edilen bilgiler veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmesi, öğrenci tarafından yönetilen portfolyo görüşmeleri ve yazılı raporlarla ilgili taraflarla paylaşılır.

Programlar, öğretmen kadrosu ve yönetim tarafından sürekli değerlendirilip gözden geçirilir. Eğitim yılı sonunda bütünsel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler, yeteneklerimizi geliştirmek ve programlarımızı daha da iyileştirmek için bize de yol gösterir. Bakanlığın ve diğer uluslararası eğitim danışmanlarımızın incelemeleri okul programlarımızı iyileştirmemiz için bize yardımcı olur.

Okul programımız öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlar. Öğrencilerin, sorun çözmek için kendi yollarını bulmalarını, öz-saygı geliştirmelerini ve ne yaptıklarını kavramalarını kolaylaştırır. Okulda geçirdikleri her bir gün kendileri ve çevresindekiler için bir anlam taşır. Programımız, çocukların kendi yönlerini kendilerinin saptamasını ve bunu kontrol etmelerini geliştirerek, öğrenilen herşeyin zeka ve varoluşlarının sürekli bir parçası olmasını sağlar. Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir. Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir. Öğrencilerin öğrenme özelliği, ilgi, tutum ve benlik tasarımı gibi psikolojik özellikleri belirlenir. Öğrencilerin bu özelliklerinin belirlenmesinde ilgi envanteri, tutum ve benlik tasarımı ölçekleri gibi ölçme araçlarından da yararlanılır. Öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri, görüş, tutum ve davranışlarda oluşan kazanımlara ne ölçüde ulaştıklarını ölçmek için değerlendirme yapılır.

Öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme ve benzeri birçok gözleme dayalı öğrenci etkinliğine de değerlendirmede yer verilir.

Öğrencİ Başarısının Değerlendİrİlmesİ

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve derse katılım etkinlikleri yaptırır.

Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

Sınav ve derse katılım etkinlikleri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır.Dönem puanı, yılsonu puanı ve yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir.Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 arası başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

Ders Yılı Sonunda Başarı

Ortaokulda bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması her ders için 45,00’dan az olamaz.Ders yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür.

Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ifadesi yazılır. Bu durum karnesinde de belirtilir.

KAYIT GÖRÜŞMESİ İÇİN;
MODERN YABANCI DİLLER
FRANSIZCA VE ALMANCA

Farklı dillere ilişkin bilgi ve beceri edinen öğrencilerin, hem dünya vatandaşı hem de kendi ülkelerinin bir vatandaşı olarak ufku genişler. Okulumuzda ana dillerinin ve İngilizcenin yanı sıra, öğrencilere üçüncü dil olarak, Fransızca ya da Almanca öğrenme seçeneği sunulur.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK SERVİSİ

Ortaokul, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin birinci kademeden ikinci kademeye, daha sonra da ilköğretim okulundan liseye geçerken kolaylıkla uyum sağlamalarını hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ilköğretim okulu ikinci kademeye uyum sağlar ve liseye hazırlanırlar. Farkındalıklarını geliştirmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri için öğrencilere destek olunur. Programımız, öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve özdisiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgi edinirler. Meslekler Günü etkinliğimiz ise öğrencilerimizin, pek çok mesleğin özelliklerini öğrenip hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler düzenler.

İLKELERİMİZ
 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
 • Toplumun bütün üyelerine saygı duymak.
 • İnsanın gelişimindeki zenginliğin ve her bireyin benzersiz olduğunun bilincinde olmak.
 • İnsan gelişiminin her aşamasını dikkate almak.
 • Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerine inanmak.
 • Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek.
 • Bireyin ve toplumun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak.
 • Kişiliğin herşeyden önemli olduğuna inanmak.
 • Her bireyin en iyi yönlerini ortaya çıkarmaya adanmışlık.
 • Farklı olan saygı duymak.
 • Topluma ve ulusa hizmet ederek kamu yararı için çalışmak.
 • Okul topluluğunun bütün üyelerinin küresel bilincini artırmak.