AKADEMİK PROGRAM

ANTALYA ARMA KOLEJİ, ortaokul sınıflarında her dersin uzmanı öğretmenler ile zengin bir akademik program sunar.

TÜRKÇE PROGRAMI

Türkçe programının amacı, öğrencilerin temel dil becerileri olan konuşma, okuma, yazma ve dinlemedeki yetkinliklerini geliştirirerek Türkçeyi doğru ve akıcı bir biçimde kullanmalarını, kavramalarını ve değerlendirmelerini sağlamaktır.

Öğrenciler, okuduklarını anlama, yorum ve düşünme becerileri geliştirmek üzere pek çok farklı metin okurlar. Öğrencilerin ihtiyaçları ve ilgi alanları dikkate alınarak çeşitli görsel ve işitsel malzemeler hazırlanır. Yaratıcılıklarını ve bakış açılarını geliştirmek üzere öğrenciler projeler ve çalışmalar yürütür, kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeyi öğrenirler.
Türkçenin doğru ve uygun kullanımı, programın önemli hedeflerinden biridir. Yıl boyunca metinlerin incelenmesi ve çözümlenmesi yoluyla dilbilgisi kuralları, biçem ve dil kullanımı üzerine odaklanılır.

MATEMATİK PROGRAMI

Matematik güçlü ve kesin bir iletişim yolu sağlar, ortaokul Matematik programında öğrenciler örüntüleri ve ilişkileri açıklamayı, problemleri anlayıp çözmeyi, zihinde ve kağıt üzerinde doğru hesap yapmayı, tahmin yürütüp ölçüm yapmayı, sayısal, geometrik, grafik, istatistiki ve cebirsel ifadeleri yorumlayıp aktarmayı öğrenirler. Programımız ayrıca diğer dersleri destekler ve lisedeki matematik öğrenimi için sağlam bir temel hazırlar. Öğrencilerimiz, böylece günlük yaşamlarında, bilim, teknoloji ve ticaret dünyasında matematiğin ve matematik uygulamalarının yerini kavrarlar.

Bütün bunların yanısıra, geometriyi keşfetmek için Cabri, Geonext gibi bilgisayar programlarından, işlemleri ve uygulamaları pekiştirmek için web tabanlı uygulamalar ve interaktif web sitelerinden yararlanılır.

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI

Sosyal Bilgiler programı tarih, coğrafya, ekonomi ve çevre bilimleri disiplinlerinden yararlanır. Türk tarihinin ve kültürünün, Atatürk ilke ve devrimlerinin öneminin, ekonominin ve uluslararası ilişkilerin temel kavramlarının işlendiği program, öğrencilerin bireysel, ulusal ve uluslararası kimliklerine dair algılarını artırır.

Öğrenciler, dünyanın coğrafi özelliklerini öğrenerek çevrelerinde gerçekleşen değişiklikleri fark edip anlamlandırır, insanların çevreleri üzerindeki etkilerini incelerler. Program ayrıca öğrencilerin vatandaşlık bilinçlerini geliştirir.

FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI

Programımızın amacı, Fen ve Teknoloji dersi aracılığıyla öğrencilerin kendileri, içinde bulundukları toplum ve çevreleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz günlük yaşamlarında karşılaştıkları ya da tecrübe etmedikleri olgulara dair bilgi ve beceri edinirler. Program, bilim tarihi, doğa, bilimsel uygulamalar ve bunların toplum, çevre üzerindeki etkileri üzerine odaklanır, öğrencilere deney tasarlama ve yürütme, bilgileri ve bulguları ortaya koyma, bilimsel düşünme becerisi ve sorun çözme teknikleri geliştirme fırsatları tanır.

Öğrenciler, bilgilerini, becerilerini ve kaynaklarını başkalarıyla paylaşan, bilimsel araştırma etiğine uyan bireyler olmaya özendirilir.

İNGİLİZCE PROGRAMI

İngilizce programı, öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik İngilizce becerilerini edinmelerini sağlayarak onları lise yıllarında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlayan ilkokul ile lise arasında bir köprü görevi görür. Amacımız, öğrencilerimizin İngilizceyi daha akıcı ve doğru kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamaktır.

Program, ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Öğrenciler, okuduklarını daha iyi anlamalarına, yorumlamalarına ve çözümlemelerine yardımcı olacak çeşitli beceriler edinirler. Yazma konusunda ise öğrenciler, çeşitli yazı türlerini öğrenir, içerik ile sürecin önemini kavrarlar.

KAYIT GÖRÜŞMESİ İÇİN;
MODERN YABANCI DİLLER
FRANSIZCA VE ALMANCA

Farklı dillere ilişkin bilgi ve beceri edinen öğrencilerin, hem dünya vatandaşı hem de kendi ülkelerinin bir vatandaşı olarak ufku genişler. Okulumuzda ana dillerinin ve İngilizcenin yanı sıra, öğrencilere üçüncü dil olarak, Fransızca ya da Almanca öğrenme seçeneği sunulur.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK SERVİSİ

Ortaokul, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin birinci kademeden ikinci kademeye, daha sonra da ilköğretim okulundan liseye geçerken kolaylıkla uyum sağlamalarını hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ilköğretim okulu ikinci kademeye uyum sağlar ve liseye hazırlanırlar. Farkındalıklarını geliştirmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri için öğrencilere destek olunur. Programımız, öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve özdisiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgi edinirler. Meslekler Günü etkinliğimiz ise öğrencilerimizin, pek çok mesleğin özelliklerini öğrenip hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler düzenler.

İLKELERİMİZ
 • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak.
 • Toplumun bütün üyelerine saygı duymak.
 • İnsanın gelişimindeki zenginliğin ve her bireyin benzersiz olduğunun bilincinde olmak.
 • İnsan gelişiminin her aşamasını dikkate almak.
 • Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerine inanmak.
 • Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek.
 • Bireyin ve toplumun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak.
 • Kişiliğin herşeyden önemli olduğuna inanmak.
 • Her bireyin en iyi yönlerini ortaya çıkarmaya adanmışlık.
 • Farklı olan saygı duymak.
 • Topluma ve ulusa hizmet ederek kamu yararı için çalışmak.
 • Okul topluluğunun bütün üyelerinin küresel bilincini artırmak.